Enter the Application number Like:BRC100001 / CRC100001 / URC100001. Do not enter Confirmation number in below field.
ખાસ સુચના:-
  • બીઆરસી / યુઆરસી અને સીઆરસી કૉ-ઓડીનેટરની પ્રતિનિયુક્તિની પસંદગી માટેની લેખિત પરીક્ષા અલગ અલગ છે. એક કરતા વધારે સંવર્ગ માટે ઓનલાઇન અરજી કરનાર ઉમેદવારોને અલગ અલગ હોલટીકીટ ફાળવવામાં આવેલ છે. આથી ઉમેદવારે પરીક્ષા દીઠ અલગ અલગ હોલટીકીટ ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે.
  • સી.આર.સી. કો. ઓર્ડિનેટરની પરીક્ષાનો સમય ૧૧.૦૦ થી ૧.૦૦ અને પરીક્ષા ખંડમાં ઉપસ્થિત થવાનો સમય ૧૦.૧૫ રહેશે.
  • બીઆરસી-યુઆરસીની કો. ઓર્ડિનેટરની પરીક્ષાનો સમય ૩.૦૦ થી ૫.૦૦ અને પરીક્ષા ખંડમાં ઉપસ્થિત થવાનો સમય ૨.૧૫ રહેશે.

Message

Thanks you for giving your information. Your record is saved successfully. Your application number is, Please note this application number for any changes in form. Click here for upload photo / signature.

OK